Obchodné podmienky

Vlastníkom obchodného mena OSA SPORT EVENTS je spoločnosť:
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

ul. Duklianskych hrdinov 88

018 51 Nová Dubnica


Podmienky účasti na športových podujatiach organizovaných OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. platné od 01.01.2024:

1. Zmluvný vzťah medzi klientom a OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. (ďalej len OSA SORT EVENTS) vzniká záväzným prihlásením sa na športové podujatie a zaplatením účastníckeho poplatku za športové podujatie, resp. zálohy (pri prihlásení sa elektronickou poštou po zaplatení ceny športového podujatia, resp. zálohy) a riadi sa Občianskym a Obchodným zákonníkom. OSA SORT EVENTS si vyhradzuje právo uviesť v propozíciách odlišné podmienky, ktoré majú prednosť pred podmienkami uvedenými na internetovej stránke. OSA SORT EVENTS neručí za okolnosti spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, dopravnými kolónami, zdržaniami na hraniciach, živelnými pohromami a pod. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú klientovi z týchto príčin OSA SORT EVENTS nehradí. Potvrdením zmluvy o športovom podujatí sa OSA SORT EVENTS objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

2. Program športových podujatí je orientovaný športovo, so zameraním na cyklistiku, bežecké športy, turistiku a iné športy v prírode. Náročnosť jednotlivých zájazdov je uvedená v informáciách o každom podujatí.

3. Cena športového podujatia. Cena je vždy uvedená pri konkrétnom podujatí. Táto cena, spolu s prípadnými dobrovoľnými príplatkami je určujúcou cenou pre výpočet storno poplatku. OSA SORT EVENTS si vyhradzuje právo zvýšiť v nevyhnutných prípadoch pôvodnú cenu zájazdu. V prípade zvýšenia ceny o viac ako 10 % môže klient do 14 dní po oznámení tejto skutočnosti zrušiť svoju účasť na zájazde bez storno poplatkov. Zvýšenie ceny o menej ako 10 % sa nepovažuje za dôvod na odstúpenie od zmluvy a v takomto prípade platia storno podmienky. V propozíciách k športovým podujatiam sú vždy uvedené riadne ceny.

4. Prihlásenie na podujatie. Predbežné prihlásenie (rezervácia na 7 kalendárnych dní) je možné cez prihlasovací formulár na stránke www.osasport.sk. Podujatia sú obsadzované podľa poradia prijatých prihlášok.

5. Platba za podujatie. Po obdŕžaní Vašej prihlášky Vás zaradíme do zoznamu účastníkov podujatia. Ku každému podujatiu dostanete po prihlásení e-mailom výzvu k úhrade. V prípade, že Vám výzva k úhrade nebola z akéhokoľvek dôvodu doručená automaticky, informujte nás a požiadajte o jej zaslanie. Cena podujatia musí byť uhradená najneskôr do termínu uvedeného vo výzve. Pokiaľ nedodržíte uvedený termín, Vaše miesto môže byť postúpené ďalšiemu záujemcovi. V prípade, ak ste už uhradili prípadnú zálohu a nedodržíte termín uhradenia doplatku, OSA SORT EVENTS to bude považovať za Váš nezáujem o podujatie, vyradí Vás z podujatia, Vaše miesto postúpi ďalšiemu záujemcovi a Vami uhradená záloha bude podliehať storno podmienkam. 

6. Zrušenie účasti. Klient môže zrušiť svoju účasť najneskôr 7 dní pred odchodom písomne (e-mail) alebo telefonicky. V závislosti od času zrušenia svojej účasti vráti OSA SORT EVENTS klientovi zaplatenú čiastku, najneskôr do 30 dní od zrušenia zmluvy a po odpočítaní nasledujúcich storno poplatkov:
40 dní a viac pred odchodom 15 % z celkovej ceny podujatia bez prípadných zliav (najmenej však 10 €),
39 – 25 dní pred odchodom 30 % z  celkovej ceny podujatia,
24 – 15 dní pred odchodom 60 % z  celkovej ceny podujatia,
14 – 7 dní pred odchodom 80 % z  celkovej ceny podujatia.
Po tomto termíne OSA SPORT zaplatenú čiastku nevracia. To isté platí pri nedostavení sa k odchodu, alebo ak klient nemá pri odchode platné a úplné cestovné doklady a potrebné vybavenie (výstroj). Odstupujúci klient môže poslať namiesto seba náhradníka bez storno poplatku, pokiaľ to oznámi najneskôr 3 dni pred zahájením zájazdu, prípadne podľa individuálnej dohody.

7. Zrušenie športového podujatia. OSA SORT EVENTS má právo zrušiť podujatie pri nedostatočnom obsadení, najneskôr 10 dní pred zahájením zájazdu, pri mimoriadnych okolnostiach najneskôr 1 deň pred zahájením podujatia (napr. z dôvodu nevhodných podmienok). Jednodňové podujatia má OSA SORT EVENTS právo zrušiť pre nedostatočnú obsadenosť tiež 1 deň pred jeho konaním. OSA SORT EVENTS vráti klientovi všetky platby za zrušené podujatie najneskôr do 30 dní. Zároveň klient nemá právo na žiadne ďalšie náhrady v prípade zrušeného podujatia.

8. Preloženie termínu podujatia. OSA SORT EVENTS má právo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré ním nie sú spôsobené, preložiť konanie podujatia z pôvodného termínu na termín nový. V prípade, že nový termín nebude klientovi vyhovovať, bude mu ponúknutý ďalší termín alebo voucher v celkovej cene ako klient zaplatil za svoju účasť, aby si tak mohol vybrať podujatie podľa svojho uváženia v budúcnosti bez toho, aby bol obmedzený výberom. 


9. Reklamácie. Pokiaľ nedôjde počas podujatia k plneniu významného podielu dohodnutých služieb, alebo nebude OSA SORT EVENTS schopný zaistiť plnenie týchto služieb, uskutoční vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude vyžadovať ďalšie platby. Tam, kde sa výrazne zníži kvalita alebo rozsah služieb poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhrady vyplývajúce zo zmareného času sa klientovi neposkytujú. Klient má právo písomne oznámiť nedostatok, ktorý pocítil, do 14 dní po ukončení podujatia z dôvodu objektívneho posúdenia. OSA SORT EVENTS vybavuje všetky prípadné podnety, pripomienky a finančné nároky do 30 dní od ich obdržania.

10. Individuálny program na podujatiach je možný, avšak pri akejkoľvek svojvoľnej zmene plánovaného programu klientom alebo skupinou klientov OSA SORT EVENTS neberie žiadnu zodpovednosť za priebeh takéhoto svojvoľného konania. 


11. Poistenie. Upozorňujeme, že na cesty do zahraničia je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vydáva každá zdravotná poisťovňa svojmu poistencovi podľa § 102 ods. 1 až 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, tento v prípade potreby predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v zahraničí. OSA SORT EVENTS neručí za odcudzené veci. Klient sa zúčastňuje športových podujatí OSA SORT EVENTS vždy na vlastnú zodpovednosť. Prípadné úrazy alebo iné nečakané udalosti a s nimi spojené finančné a iné nároky si klient, prípadne iná osoba, uplatňuje voči poisťovni klienta na základe uzavretého cestovného poistenia, ktoré je nevyhnutne potrebné mať pre účasť na každom podujatí. Na podujatie je nevyhnutné potrebné poistiť sa individuálne. V opačnom prípade všetky vyššie uvedené skutočnosti odstavca č. 11 spadajú na ťarchu klienta. OSA SORT EVENTS odporúča pred zájazdom absolvovať adekvátnu lekársku prehliadku na posúdenie aktuálneho zdravotného stavu, aby ste minimalizovali riziko spojené so športovej činnosti v prípade zlého zdravotného stavu 

12. Doprava, ak je zabezpečená, tak diaľkovými autobusmi (max. rýchlosť 90 km/hod.) alebo minibusmi (max. rýchlosť 130 km/hod.) našich zmluvných prepravcov za ktorú zodpovedajú v plnom rozsahu. V závislosti od charakteru podujatia aj trajektami alebo letecky. Klienti pri preprave v dopravnom prostriedku sú povinní na sedadlách vybavených bezpečnostnými pásmi byť pripútaní. Prípadné problémy, ktoré by vznikli z dôvodu nepripútania sa, idú na ťarchu nepripútanej osoby. V dopravných prostriedkoch je zakázané fajčiť. Konzumovať čokoládové a kávové produkty a otvárať sýtené nápoje je dovolené, ale následné prípadné znečistenie a jeho odstránenie ide na ťarchu klienta, ktorý znečistenie spôsobil. Prípadné porušenie uvedených obmedzení bude sankcionované v závislosti od závažnosti previnenia sa a následkov spôsobených takýmto konaním. Odchody z podujatí sú uvedené v propozíciách, ktoré obdrží klient pred odchodom. Presný termín odchodu bude oznámený klientovi v propozíciách.

13. Ubytovanie na športovom podujatí zabezpečuje OSA SORT EVENTS. Pre jednotlivé športové podujatia sú informácie o ubytovaní spresnené na internetovej stránke www.osasport.sk a v propozíciách zasielaných klientovi pred odchodom.

14. Sprievodcovské a vodcovské služby. Športové podujatia sú vedené školenými inštruktormi (prevažne z Fakulty telesnej výchovy a športu UK), ktorých skúsenosti s príslušnými aktivitami sú zárukou úspešnej a bezpečnej realizácie ponúkaného programu. S rastúcou náročnosťou podujatia rastie aj kvalifikácia a kvalita vedúcich športového podujatia. Prosíme Vás, aby ste s ohľadom na charakter našich športových podujatí a Vašu bezpečnosť dodržiavali pokyny vedúceho (napr. zmena programu v prípade nepriaznivého počasia alebo podmienok) a časový harmonogram športového podujatia.

15. Informačné materiály. V cene podujatí sú schematické orientačné plány všetkých trás a potrebné informačné materiály (ak je tak uvedené propozíciách športového podujatia).

16. Nutný výstroj a výzbroj závisí od charakteru športového podujatia, spôsobu ubytovania, terénu, v akom sa budeme pohybovať, ročného obdobia a počasia. Vaše vybavenie Vám odporúčame vopred konzultovať s organizátorom. Na cyklistické zájazdy je nutné mať a používať cyklistickú prilbu! Na túry v zasneženom alebo ľadovcovom teréne je nutné mať palice (teleskopické alebo aj lyžiarske).


17. Požičiavanie výstroja a výzbroje. OSA SORT EVENTS ponúka možnosť zapožičania si potrebnej výstroje a výzbroje po konzultácii s klientom.

18. Vreckové si každý klient berie podľa vlastných potrieb a uváženia. Upozorňujeme však, že pri vstupe na územie cudzích štátov môžete byť požiadaní o preukázanie svojich finančných prostriedkov. V prípade nepreukázania dostatočného množstva finančných prostriedkov nenesie OSA SORT EVENTS za vzniknutú situáciu zodpovednosť.

19. Cestovné doklady. Pre zahraničné zájazdy potrebujete platný cestovný pas (pre štáty Európskej únie, Chorvátskej republiky a Švajčiarska postačuje občiansky preukaz). V prípade vízovej povinnosti budete s podmienkami udelenia víz včas oboznámení.

20. Obmedzenie účasti na športovom podujatí. Klienti do 15 rokov sa môžu zúčastniť podujatia len po dodaní písomného súhlasu svojho zákonného zástupcu (rodiča). Klienti vo veku od 15 do 18 rokov sa môžu zúčastniť športového podujatia tiež len na základe písomného súhlasu podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Vzhľadom na zameranie našich športových podujatí odporúčame všetkým klientom vopred s nami konzultovať vhodnosť účasti na podujatí (s ohľadom na vek, zdravotný stav a fyzickú kondíciu).

21. Podnikové kolektívy, športové organizácie a iné skupiny klientov si môžu u nás objednať športové podujatie podľa vlastného priania aj nad rámec podujatí uvedených na našej internetovej stránke.

FAQ / Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť na športové podujatie:
Vyplnením prihlasovacieho formuláru na našej stránke www.osasport.sk.

Ako a kam uhradiť športové podujatie:
Pred uhradením ceny za športové podujatie sa najskôr prihláste! Pred vyplatením objednaného športového podujatia počkajte na výzvu k úhrade podľa Vašej objednávky, ktorú dostanete e-mailom.

Po obdŕžaní faktúry (výzvy k úhrade) môžete uhradiť poplatok za športové podujatie:
1. Prevodom na účet
Variabilný symbol je klientovi zaslaný spolu s potvrdením o objednaní zájazdu, konštantný symbol je 0308, do správy pre prijímateľa napíšte Vaše priezvisko,
2. Vkladom v hotovosti na účet
Variabilný symbol je klientovi zaslaný spolu s potvrdením o objednaní zájazdu, konštantný symbol je 0308, do správy pre prijímateľa napíšte Vaše priezvisko.

Číslo účtu, na ktoré treba poukázať platbu za zájazd: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK96  0900  0000   0050  5114  8921