Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov športových podujatí organizovaných www.osasport.sk (OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.)

Vážení účastníci našich športových podujatí!

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. (ďalej len „OSA SPORT EVENTS“), so sídlom Duklianskych hrdinov88, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 42281857, DIČ:2023988329, reg.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-42406.
V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu: info@osasport.sk.

Aké osobné údaje o účastníkoch spracúvame?

Bežné osobné údaje, najmä tituly, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne.

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné na účasť na športových podujatí www.osasport.sk.

Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje účastníkov športových podujatí môžu byť:

 • zverejnené v rozsahu fotografických podobizní na účely preukazovania účasti a informovania verejnosti o športových akciách,
 • poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na športovom podujatí, najmä zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala, ako aj rôznym športovým zväzom alebo klubom,
 • výnimočne poskytnuté iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem OSA SPORT EVENTS.
 • Vami vyplnené a elektronicky podané prihlášky na športové podujatia sú pre nás zároveň s vystavenou zálohovou a vyúčtovacou faktúrou účtovným dokladom, ktorý poskytujeme našim účtovníkom za účelom ich evidencie v účtovníctve.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje? Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavané priamo od Vás, pri prihlásení sa na podujatie organizované www.osasport.sk formou vyplnenia a zaslania on-line prihlášky.

Máme vytvorenú databázu účastníkov športových podujatí, ktorí sa už v minulosti zúčastnili konkrétneho podujatia, za účelom, aby sme ich mohli pozývať aj na ďalšie podujatia podobného charakteru. Takisto máme databázu potenciálnych účastníkov, v ktorej uchovávame iba ich kontaktné údaje, ktoré už boli rôznou formou zverejnené – tieto využívame na účel zaslania pozvánky na jednotlivé športové podujatia podľa oblasti ich pôsobenia.

Nemožnosť uchovávať osobné údaje účastníkov športových podujatí by mohla mať za následok nemožnosť plnenia našich povinností a ohrozenie podstaty našej činnosti a poslania.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na účely:

 • zabezpečenia priebehu športových podujatí, ich evidencia a preukazovanie účasti na plnenie zákonných a iných povinností OSA SPORT EVENTS,
 • evidencie účastníkov športových podujatí a komunikácie s nimi kvôli zabezpečeniu organizácie týchto aktivít, na základe vyplnených on-line prihlášok,
 • vedenia účtovníctva – vyplnená on-line prihláška ako doklad, na základe ktorého je vystavená zálohová a vyúčtovacia faktúra je účtovným dokladom,
 • fotografie používame na prezentáciu činnosti OSA SPORT EVENTS.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

 • bez Vášho súhlasu – na základe oprávneného záujmu OSA SPORT EVENTS a tretích osôb,
 • bez Vášho súhlasu – na základe plnenia našej zákonnej povinnosti, napr. na účely vedenia účtovníctva.

Oprávnenými záujmami OSA SPORT EVENTS a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov účastníkov podujatí sú napr.: potreba zabezpečenia riadneho priebehu podujatí, evidencia a štatistika účastníkov podujatí, preukazovanie účasti tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu a informovanie verejnosti o podujatiach a ich priebehu.

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje?

Osobné údaje budeme spracúvať počas celého trvania podujatia, po skončení podujatia môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas, najmenej 10 rokov po skončení príslušného podujatia.

Automatizované rozhodovanie:

Na základe poskytnutých údajov OSA SPORT EVENTS nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknuté osoby.

Správnosť:

OSA SPORT EVENTS dbá o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Ste povinní poskytnúť nám vždy len správne, pravdivé a aktuálne údaje (vrátane povinnosti nás informovať o zmene spracúvaných osobných údajov).

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 • Právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané)
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky)
 • Právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu OSA SPORT EVENTS, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu: info@osasport.sk.
 • Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak by ste sa cítili priamo dotknutí na svojich právach na ochranu osobných údajov.